PINECROSS


คือไม้สนเรดิเอต้าเป็นไม้ธรรมชาติที่ได้จากป่าปลูก ไม้แปรรูปทุกประเภทของไพน์ครอส เป็นไม้ที่ผ่านกระบวนการ อบแห้ง และอัดน้ำยากันปลวก อย่างมีมาตรฐาน มีเอกสาร รับรอง ผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนนำส่งออกจากประเทศ นิวซีแลนด์

ไม้โครงสร้างไพน์ครอส เป็นไม้เกรดสูงสุด ที่เรียกว่านัมเบอร์วัน เฟรมมิ่ง มีลักษณะตาน้อย และตาไม้มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ไม้โครงสร้างไพน์ครอส ผ่านการคัดเลือก และทดสอบคุณภาพ ตามมาตรฐานวิศวกรรม ก่อนนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อีกทั้งยังมีความสวยงาม เหมาะกับการการตกแต่งทั้งภายนอก และการตกแต่งภายใน
home about us products services gallery download wholesale contact
2007 Copyright Pine Cross Co., Ltd. All rights reserved.